นโยบายความเป็นส่วนตัว

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ไทยยูนนานฟู๊ด ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเข้าร่วมโครงการของ ไทยยูนนานฟู๊ด หรือที่ ไทยยูนนานฟู๊ด ร่วมเป็นพันธมิตรกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตนและการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อการซื้อผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่าง ๆ ของ ไทยยูนนานฟู๊ด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่าง ๆ ที่ ไทยยูนนานฟู๊ด และพันธมิตรทางธุรกิจของ ไทยยูนนานฟู๊ด มีอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของ ไทยยูนนานฟู๊ด ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่าง ๆ ของ ไทยยูนนานฟู๊ด รวมถึงการเก็บและใช้ข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลภายในและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน การรับหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับ ไทยยูนนานฟู๊ด
 • เพื่อการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ ไทยยูนนานฟู๊ด เช่น การตอบคำถามลุ้นรางวัล กิจกรรมการตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์ การเยี่ยมชมกิจการ งานสัมมนา โครงการต่าง ๆ ของ ไทยยูนนานฟู๊ด หรือที่ ไทยยูนนานฟู๊ด ร่วมเป็นพันธมิตรกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ เป็นต้น รวมถึง การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การจัดส่งของรางวัล
 • เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของ ไทยยูนนานฟู๊ด
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หมายศาล หนังสือ หรือคำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ การรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมสรรพากร กรมที่ดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้อง รวมถึงรายงาน
 • เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย
 • เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • เพื่อป้องกันการทุจริต การสืบสวน สอบสวนเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับ ไทยยูนนานฟู๊ด หรืออาคาร สถานที่ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายใน องค์กร รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานภายใน ไทยยูนนานฟู๊ด ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานบัญชีการเงิน ไทยยูนนานฟู๊ด
 • เพื่อตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการของ ไทยยูนนานฟู๊ดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
 • เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการของ ไทยยูนนานฟู๊ด สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม หรือโครงการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการต่าง ๆ ของ ไทยยูนนานฟู๊ด
 • เพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โครงการของ ไทยยูนนานฟู๊ด เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน
 • เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของ ไทยยูนนานฟู๊ด
 • เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจของ ไทยยูนนานฟู๊ด อันเกี่ยวกับงานตรวจสอบและงานให้คำปรึกษา รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน
 • เพื่อวิเคราะห์และบริหารชื่อเสียงของ ไทยยูนนานฟู๊ด
 • เพื่อการทำหนังสือมอบอำนาจ
 • เพื่อการสมัครใช้บริการกับทางธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเอกสารประกอบการดำเนินงานใด ๆ กับธนาคาร สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
ไทยยูนนานฟู๊ด ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
(ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย
(ข) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลผู้ที่ติดต่อในการส่งสินค้า
(ค) ข้อมูลการเข้าใช้งาน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดข้อมูลการค้นหารายการผลิตภัณฑ์ รายการคำสั่งซื้อ ข้อมูลการเข้าชมสื่อโฆษณาและเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณ
(ง) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
(จ) ข้อมูลการติดต่อกับ อ่ไทยยูนนานฟู๊ด (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ ไทยยูนนานฟู๊ด
(ฉ) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
(ช) ข้อมูลนิสัย (Behavior Data) และข้อมูลความชอบส่วนบุคคล เช่น กิจกรรม อาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน


ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ไทยยูนนานฟู๊ด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ ไทยยูนนานฟู๊ด ยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้าของ ไทยยูนนานฟู๊ด และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ ไทยยูนนานฟู๊ด

การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ ไทยยูนนานฟู๊ด อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 1. บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม ไทยยูนนานฟู๊ด เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น
 2. หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร กรมธุรกิจพลังงาน กรมที่ดิน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กรมบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นต้น
 3. หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาการต่อสู้คดี ของ ไทยยูนนานฟู๊ด เช่น คู่ความในคดี หรือพยาน เป็นต้น
 4. ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ ไทยยูนนานฟู๊ด ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการรับส่งสินค้า
 5. บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี รวมถึงช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสาธารณะ สื่อออนไลน์ เป็นต้น

วิธีการติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อไทยยูนนานฟู๊ด ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
ไทยยูนนานฟู๊ด
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1592 หมู่ 5 บ้านหลวง ดอยอ่างขาง ตำบล แม่งอน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 50320
เบอร์โทรศัพท์:
อีเมล: angkhangfruit888@gmail.com


สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
  ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ ไทยยูนนานฟู๊ด ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ไทยยูนนานฟู๊ด รวมถึงขอให้ ไทยยูนนานฟู๊ด เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ ไทยยูนนานฟู๊ด ได้
 3. สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
  ท่านมีสิทธิขอให้ ไทยยูนนานฟู๊ด โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ ไทยยูนนานฟู๊ด ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
  ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 5. สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
  ท่านมีสิทธิขอให้ ไทยยูนนานฟู๊ด ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
  ท่านมีสิทธิขอให้ ไทยยูนนานฟู๊ด ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 7. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)
  กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ ไทยยูนนานฟู๊ด มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ ไทยยูนนานฟู๊ด แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. สิทธิในการรับทราบกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  ไทยยูนนานฟู๊ด อาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งนี้ตามความเหมาะสมในบางครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากแบบแจ้งนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไทยยูนนานฟู๊ด จะแจ้งให้ท่านทางหน้าเว็บไซต์
 9. สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
  ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก ไทยยูนนานฟู๊ด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
  ประกาศ ณ วันที่ 27/10/2564

Shopping Cart